Studies

כללי

מחזוריות במלחמה ושלום כרך א ן גיליון 1 ן אוקטובר 2007
להלן כמה דוגמאות הבאות רק להמחיש את הספרות העוסקת במחזוריות המלחמות. מיזוג של המודלים הללו יוכל להראות מה אפשר לצפות שיתרחש מבחינה ביטחונית בישראל לקראת הרבע הראשון של המאה ה 21- , וכיצד ישראל צריכה לנהל את מאבקה לקראת אירועים גדולים צפויים אלו. עיונים במודיעין
כלכלת הממד הרביעי
ברצוני לנצל הזדמנות זו ולדון בכמה ממאפייני "כלכלת הממד הרביעי", שסביר להניח כי יתממשו בעשורים הבאים ויגדירו את המאה ה- 21- . הדיון יכלול תיאור של ארבעת ממדי הכוח המניע העומד מאחורי פיתוחן של טכנולוגיות וכלכלות, ויצביע על סוד ההצלחה בעידן הממד הרביעי. עולם המחר